(העברה שמותרת לשנה הבאה) :
השקעות שזכאיות בניכוי
השקעה בחיפושי נפט (116) :
מימון מחקר מדעי :
אא
השקעה בסרט ישראלי (118):
א. סכום מימון :
ג. יתרה משנה שעברה :
מימון מחקר מדעי (005) :
ב. חודש תשלום :
קרנות מחקר ומלגות למחקר