ג. הכנסות חייבות מיגיעה אישית, מ:
150
1. עסק/משלח יד
250
2. ביטוח לאומי כעצמאי
194
2ב. ביטוח לאומי כשכיר
158
3. משכורת/שכר עבודה
068
4. משמרות בתעשייה
258
5א.מענקי פרישה/קיצבאות
358
5ב.מענקי פרישה מפריסה
6. הכנסות אחרות מיגיעה אישית
*
סה'כ מיגיעה אישית :
ד. הכנסות חייבות שלא מיגיעה אישית, מ:
משיכות שלא כדין מקופ'ג 35%
213
059
נכס בית ב-שיעורי מס רגילים
אחרות ב-שיעורי מס רגילים
167
060
ריבית ני'ע וקופ'ג,דיב' מוטב, 15%
067
ריבית ני'ע וקופ'ג, עד 20%
157
ריבית ני'ע וקופ'ג, עד 25%
141
דיבידנד, מניות נ' לפידיון, 25%
053
ריבית ני'ע, דיבידנד, 35%
078
ריבית פקדונות/ת.חיסכון, 15%
126
ריבית פק'/ת.חיסכון, עד 20%
142
ריבית פק'/ת.חיסכון, עד 25%
222
דמי שכירות דירת מגורים, 10%
227
הימורים הגרלות ופרסים, 35%
335
השכרת מקרקעין-אנרגיות מ' 31%
ו. רווחי הון מנירות ערך סחירים.
טופס 1322, הכנסה חייבת
15%
טופס 1322, הכנסה חייבת
25%
שלך
בן הזוג
סה'כ הכנסה חייבת
סה'כ מריבית פקדונות
מניעת הטבות ר'פקדונות?
ה. הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים :
109
סעיף 9(5)
101
לפי 9א., 9ב.
332
שכ'ד מגורים
209
סה'כ הכנסות פטורות:
ז. ניכויים אישיים
112
ביטוח אובדן כושר כעצמאי
206
ביטוח אובדן כושר שכיר ט'-134
קה'ל עצמאי
136
218
135
קופ'ג לקצבה-כעצמאי
030
דמי ביטוח לאומי-כעצמאי
116
השקעה בחיפושי נפט(ט-858)
244
הכנסה מבוטחת
248
הפקדות המעסיק לקופ'ג לקצבה
ח. נקודות זיכוי מהמס, בעבור:
תושב/ת ישראל
020
כן
260
ילדים בחזקתך (עד 18)
190
ילדים לא בחזקתך
ילדים להורה יחיד
022
משפחה חד הורית ובנפרד
026
-
מזונות לילד טרם בן 19
029
-
מזונות לאישה ונשוי
028
-
ילדים נטולי יכולת
023
עולה חדש/תושב חוזר
295
/
חייל משוחרר
224
/
תואר/הוראה/מיקצוע
181
(37 ב.זוג לא עובד)
021
נער
אישה
הפרשים (סעיף 41 ..)
סה'כ נקודות זיכוי:
מוגבל :
ט. זיכויים אישיים
036
ביטוח חיים
140
ביטוח קצבת שאירים
045
קצבה כ'עמית שכיר'
268
קצבה כ'עמית עצמאי'
132
החזקת בן משפחה במוסד
037
תרומות למוסדות מוכרים
143
הנצחת קרוב שנספה במערכה
הכנסת: רמה א'
197
הכנסת יגיעה: אזור אילת
139
ישוב מזכה/ רמה א'
ישוב מזכה/ רמה א' נוסף
י. מחזור למקדמות וניכויים במקור. מס שנוכה מ:
042
משכורת וקצבאות
040
הכנסות אחרות, והמקדמות
043
ריבית על פקדונות
אישה?
נשוי?
רשום?
כלים?
שם :
שנת מס:
של בן הזוג:
תאריך לידה:
/
/
תיבת הדרכה
z-