1. תעריף דמי הבראה מיתחדש החל ממשכורת יוני(ולא יולי כבעבר).

רקע: בעבר היה נהוג לחדש את התעריף היומי החל ממשכורת יולי,
זאת גם וע"פ הסכם דמי הבראה שטכנית מיתחדש רק והחל מ-1 לחודש יולי.
{מדובר בדמי הבראה במיגזר הפרטי, במיגזר הציבורי כרגיל וכשהיה בעבר ומיוני}.

בשנה שעברה והחל מחודש יולי 2011 שונתה הגישה כוהפרשנות הקודמת,
כך שגם במיגזר הפרטי כניסתו של התעריף היומי החדש גם והחל ממשכורת חודש יוני.

האם צודק ראוי ונכון לאמץ גישה חדשה זאת?: כבשינוי: ציון והוספת ההיבטים שלכך:
כותב זאת אינו משפטן כחובה גם לנסות לשלב כולהשיב לשאלות שעשויות לעלות בהמשך:

1.האם מעסיק שבעבר שילם דמי הבראה בחודש יוני וע"פ התעריף הקודם נהג בסביר?:
   התשובה למעשה כמתחילת הרשום בדף זה: ע"פ שהיה נהוג והפרשנות לרשום: התשובה כן.
   {הן כבהחלט התשובה גם כמיועדת למועסק/ת, כלצורך הבנת העניין כפשטות האמת שבו}.

2.להבא, האם מומלץ תאום תשלום ההבראה במשכורת יוני ולפי התעריף החדש?:
   למרות שהיה נהוג בעבר ולמרות הכתוב בהסכם דמי הבראה: כנכון וצודק: התשובה כן.
   כיתכן והצדק ינחה את הפרשנות להסכם: כתחולת ההסכם ועל יום עריכת/תשלום המשכורת.
   {גם ועם פרשנות זאת: פתח לפירצה ואם משכורת יוני: מחושבת/נערכת/משולמת ועד: 30 ליוני}.
   פתח לפירצה שאינו מבוסס בצדק, מה בדיוק לו ותרומה ליחסי עבודה תקינים?: מכאן ולשאלה הבאה:
   (גם שמעשית, כבהתאם למספר ימי ההבראה ולעלית המדד, יתכן ומדובר בהפרש שבגובה של עשרות שקלים). :

3.האם נראה שקיים חלק שמיתבקש לו תיקון/תוסף בהסכם?:
   כקודם כאם ומיותר, כטוב ונכון ולדעת:
   דמי ההבראה- היתחשבות כרצון טוב כולהיטיב עם העובד/ת.
   ולעצם השאלה:
   כאשר דמי הבראה נהוגים לתשלום במשכורות: יוני ועד ספטבמר
   וכאשר באחד מהם קיימת האפשרות לתשלום מופחת: התשובה: כן.
   הצעות פשוטות לתיקון כבנוסח שסביר ואינו מושלם משפטית, כמו למשל:
   -ההסכם מוארך עד 30 ליוני כועל דמי ההבראה המשולמים ועד למשכורת חודש מאי.
   -(ההסכם מוארך עד 25 ליוני כשדמי ההבראה שניתנים במשכורת יוני נחשבים כלאחר/מעבר ליום זה).

לסיכום:
דמי הבראה הינם תמלוג כהטבה מבורכת לעובד/ת כומצד הצדדים הנותנים תוקף ואישור לכך.
כדאי נכון רצוי כראוי, כמראייה ומבט ליחסי עובד/ת מעסיק: אימוץ הגישה החדשה ובאופן כוללני.
כמומלץ לתקן פירצה שאינה צודקת, שאם לא: המעסיק יכול גם לראות זאת כשזכותו והעובד/ת כשרצון לניצולו.

חישוב תעריף (חדש) ל-יום הבראה במגזר הפרטי:
הארכת תוקף הסכם דמי ההבראה נערכת מידי שנה , ובסביבות ה-20 ביוני.
תעריף יום הבראה: בהתאם לעלייה השנתית של מדד המחירים לצרכן שבגין חודש מאי.
[תעריף שנה קודמת] * [מדד שבגין חודש מאי לשנה] / [מדד שבגין מאי לשנה קודמת].
(המדד שבגין חודש מאי= המדד שמפורסם באמצע חודש יוני כזה שידוע ביום הארכת ההסכם).

עדיין ולא כל כך פשוט ... לפני חישוב מדוקדק יש לזכור גם ואת הבאים:
א. שיעור עליית מדד שנתי יעוגל לעשיריות (0.9% בשנת 2013 וכופל העלייה = 1.009).
ב. במקרה ואם חלה ירידת מדד שנתית, נהוג להותיר את התעריף החדש כשהיה בשנה קודמת (ולא להפחיתו).
ג. במקרה ואם חלה ירידת מדד שנתית בשנה קודמת הרי שלא נוכל לחשב לפי תעריף שנה קודמת. (כבהמשך).

ב- 2013 לא היתה ירידת מדד וגם לא בשנת 2012, לכן מותר בפשטות וכך:
שיעור עליית המדד של 5.2013 כנגד מדד 5.2012 = 0.9%
גם מדד 5.2012 עלה כנגד מדד 5.2011 ומכאן שהתעריף הקודם(5.2013) מאופשר לחישוב.
ומכאן שתעריף ליום הבראה למשכורת 6.2013 = 1.009 * 371 ש"ח = 374.33 {ולסכום שלם}.

כדי להימנע מאפשרות של ירידת מדד, נוכל לתייחס (למשל) לתעריף 5.2006 כמוצא:
עם הכלל- בשנת ירידת מדד שנתית: אין לחשב, רק להשוות לתעריף השנה הקודמת.
או ואז ובשיטה זאת, תעריף דמי הבראה יומי בחודש שכר 5.2006 = 307 ש"ח, מכאן ש:
תעריף 6.2013= [מדד 5.2013] / [מדד 5.2005] * 307 = 373.8 = 374 ש"ח
תעריף 6.2012= [מדד 5.2012] / [מדד 5.2005] * 307 = 370.5 = 371 ש"ח
תעריף 7.2008= [מדד 5.2008] / [מדד 5.2005] * 307 = 330.7 = 331 ש"ח
תעריף 7.2007= אינו מחושב, משווה לתעריף 7.2006 = 318 ש"ח.
תעריף 6.2014= [מדד 5.2014] / [מדד 5.2005] * 307 = ..{##: לא פחות מתעריף 6.2013 כיתכן הפרש 1 ש"ח בתוצאה}.


אם נרצה לחשב/לשערך למשל את תעריף 6.2013 ובעזרת מחשבון הצמדה
כניסה למחשבון הצמדה, הזנת שדותיו בנתונים הבאים:
[מדד]: מחירים לצרכן
[שיטת מתאריך]: מדד בגין
[שיטת לתאריך]: מדד בגין
[סכום קרן]: 307
[מתאריך]: 1.5.2005
[לתאריך]: 1.5.2013 (רק נתון זה משתנה ובהתאמה למועד תעריף מיתבקש, 6.2013 במקרה זה)
[עיגולים ל]: עשרות.

לחיצה בכפתור [חישוב]: דף תוצאת החישוב- [יתרת חוב:] 373.8=תעריף יום הבראה מחושב לשכר 6.2013.

גם ששיערוך זה ... (כמבלי זילות בו וביכולות אומדנו ומבקר 16.6)
לציין כלדעת שלא נעשה עיגול עשיריות מקדים לשיעור עליית המדד(%),
כמו ולדעת שהתעריף היומי המחושב בקירוב של 1 ש"ח כערכו ורק בסכום שלם.

כניסה למחשבון דמי הבראה, שימוש (מהנה) @@@טוב כומועיל

והתעריף במגזר הציבורי (כמעט אותו הדבר ...) :
בהתאם לעלייה השנתית של מדד המחירים לצרכן
שבגין חודש אפריל (במקום מאי).
ואם המדד השנתי שבגין אפריל יורד: גם תעריף יום הבראה יורד ובהתאם (יורד ואינו מוקפא).
תעריף יומי קודם מוצמד לשינוי השנתי במדדים שבגין אפריל, תעריף 6.2013
במחשבון ההצמדה וכך:
[מדד]: מחירים לצרכן
[שיטת מתאריך]: מדד בגין
[שיטת לתאריך]: מדד בגין
[סכום קרן]: 420
[מתאריך]: 1.4.2012
[לתאריך]: 1.4.2013
[עיגולים ל]: שלמים.
לחיצה בכפתור [חישוב]: דף תוצאת החישוב- [יתרת חוב:] 423 ש"ח. (בעיגול לעשרות=423.4)
{##מבדיקות תאימות: נבדק מ- 6.2004, עוגל מטה: 383.5 ל-383 ש"ח, עוגל מעלה: 394.6 ל-395 ש"ח}.

{8.7.2012,16.6.2013, 27.6.2013 , 31.7.2018 משרותי האתר מיכל-E}