בחינת זכאותך, שער כניסה

# # #

s

B

*הדרכה*

בחינת זכאותך, רקע ובעיקר למי שאינם חייבים בהגשת ד"וח שנתי (לשנים: 2005-2010)

חיוב כהטבות במס: מחישוב שנתי מיצטבר, הן על ההכנסה החייבת והן מנקודות הזיכוי המגיעות למשל.

גם והחסר/אי תאום וחודש-1, 2.25 נק' זיכוי (המינימום לתושב): ורק הזיכוי לכך=443 ש"ח, שווי שנת 2009.

 

לכן ולרוב, בעיקר ואין תאום מס במקום העבודה, הסיבות העיקריות כגובה סכום החזרי המס:

יותר ממקום עבודה 1 בשנה (כ-'פרילנס' בנוסף), חופשה ללא תשלום כמו אי עבודה במהלך חודש/ים בשנה.

 

עוד מומלץ לברר האם היתקבלו נקודות הזיכוי לסעיפיהם וכמלוא חודשי זכאותם:

אשה וילדיה, נער, חייל משוחרר, עולה חדש, סיום תואר..מקצוע, מזונות ולבת זוג, חד הורי/ת, ועוד.. (1) (2) (3)

 

*סיבות נוספות* וכן מומלץ לעיין בחוברות דע זכויותייך:

חיסכון וכעצמאי ל: קופות גמל, ולקצבה כמקיפה. לקה"ל.

הפקדות לגמל. וגם ל: לביטוח חיים ו-אובדן כושר עבודה והחל משנת 2005.

מס ששולם מההכנסות: רווחים ממכירת נכס, רווחים מסחר בני"ע. 'שרק-משעור-קבוע'

מס על רווח:10%, 15%, 20% : מפיקדונות, למעוטי הכנסה, גיל 60, לשהגיעו לגיל פרישה.

ביישוב זכאי, תרומות, הנצחת חללים, השכרת נכס עיסוק, השקעות ב: מחקר מדעי, סרט, נפט.

 

((*זוגות נשואים עובדים: יש מקרים מסויימים שעדיף 'חישוב מאוחד' על החישובים הנפרדים שלרוב כסביר ונערכו)).

וגם קיזוזים שמותרים ולשכיר: הוצ' עבודה-שמהבית. ומשנים.. הוצ' השתלמות 'שוטף', הפסד מועבר מעסק שנסגר.