בחינת זכאותך, שער כניסה

כיפה  שפות(1) שפות(2) 

s

B

הדפסה

(((ודף הבית))) : {9.9.2011 02:30~: כלעוד אתגר כזה ואחר כשקודם: {8.9.2011 08:30~: נראה כמו וכלל כושהעת שאין בהירות הגם ולא לשקר ולהודות כטענות/בעיקר יתכן כמסופר שאי הבנות כושאחר}, {7.9.2011 21:00~: יתכן כונבחר שבאפיק שקרוי שאחר} {7.9.2011 14:45~: אין אישור ממקור שאחר כונוסף כוונה שהצהר}, #####:כולשימור שהיה שבזה כאם כוברצון ###הערות כהוספות שלכך כואתגר: ###כלצורך וכך גם בדף משוב, שגם #אך רק וקטן בהגינות וביושר הישתדלות# כנוסף שייחשב כובבקשה: 0507-789238} {### 7.9.2011: שבהמשך כוהוסף} כאז מה כעל מה בדיוק שהטיפ?: כבסבלנות ונמתין סי הבהר ותוכנית , שקודם המשך הקישור כרק והישתדלות ייחשב בשקיפות וביושר: &&&: שהייתי לו כמוזכר חס שלום קוף??? חס שלום וחלילה שקרוי וחזיר??? כמו וגם לאתגר כזה ואחר: הגם ועד 6.9.2011 17:45~ אין כלא היה מענה. @@@{יתכן}הרבה הרבה הרבה כסף שב כוחוזר כבזכות, שקודם כפוף ומבדק, כאותם מסויימים הצ'מברלולוז וכהטיפ: {7.9.2011 13:45~: ולא לשקר ולהודות, כלמרות ובאותו יום הארוע, בין שהיה מידע חלקי שנוגע ובמהות הבנת הארוע כמידע הנוטה{עוד וכבהמעטה} לחד צידי שקרוי הגם שביתר כומועצם, כתהודתו ובאותו היום: כלמעשה תוצאה ולכך: נערך רצח אופי לעם """ענק""" שקרוי-כבכמות כלמדינה, כועם זאת: ####הערך לחיפוש:marmara נמצא בראש-כבחלק/כרטסת-ה-Video, האנוש והאדם כפניה לכרטסת כשעור בה וצפייה?: כשאלה נוספת שלא בתחום ידיעת זאת שכותב, עוד חובתי שכותב ולציין כגם ולאחר שבוע/וימים ###הגם ובמדינת תורכיה פעלו נכון בדרכם שלהם ###שבשאיפה כבהגינות וביושר לאמת שאותו כלמצער הארוע שאז שהיה} לצופים ולצופות שלום רב וברכה: יש בהחלט צדק כבהחלט הגינות כואנושיות ששלב, הגם כח כו'אינטרס' כוחוקיות החיים, {19:30#####: ~ כרק וקטן חובתי ייחשב כוקודם ושהמשך: יחד עם ** רבות ורבים טובות וטובים האנוש האדם והכלל העם האומות והעמים כן וכאמת שמוכח כמנסיון ואישי כן ואכן כבזאת ושכותב להעיד*}: הגם באמת אם וסליחה הגם ובהחלט וממש לא המצאה שלי שכותב ~כובעיקר: יש הבדלים בין האנוש והאדם בין כודייק: בהמת השדה, הגם ויאמר חלק מזה וטריק גאוני יציאה מהאיום שלאחר ###העיתוי של המסרים, להבדיל מחשיבות המסר כברצון הדדי והמסרים, כלשכן מצפון. עיכוב כחזרה למסר עד מציאת בהיר ועיתוי החולשה?: ישראל לשם כך אמצעי המראית מטרה כה נוחה כשדר הסביבה, כהיה ארוע רב ערוצים תהודה כלל האדם ועולם, מה ועוד בזמנו סופרה האמת? בשלמות כשהיה כהיקף אותה למצער היתרחשות??: כאותם העדויות להבדיל מהצגת העובדות לא ומפי הצד שהתייחסות בביטול/אי קבלת פלא-מר!? והדו"ח, כעבר כהווה וניתן לחפש : marmara כבהחלט ניתן לחיפוש ערכים קשורים אחרים: מה מצאתם/ן ???: כיתכן מהותית כמרכזית השאלה: כאז מה כעל מה בדיוק שהטיפ? כנמתין סי הבהר ותוכנית ....   [?]#:

ורק הישתדלות, למתן שרות טוב ולכלל הציבור הרחב,

כמו גם המסר לקרבה בין תושבי, אזרחי המדינה לרשויותיה ,כמו וגם לקרבה:

בין שוני תוך הערכת הטוב שבכל אנוש והאדם כיבוד הדת כבוד דתות וערך הדעה.  &&& 


החדשות:
הכנסת צה"ל הצופה גל"צ 

במבט  לצופה      וצו  :פה  ארץ  נהדרת 


מידע ושרותים :

מילון מילון-2 טיולים ויקיפדיה דפי זהב לוח שנה לימודים 
מט"ח מדדים מיקוד 144 בנקים דירה בריאות הייטק תחבורה ו:


: ר.השידור הרשות-2 קשת מיכל חב"ד חיפוש ♣♣♣ וברשת 


הכנסת דעת-יהדות קול ישראל הסוכנות היהודית שימושי (*) מבוא תרבות

(עורך: איתן בוקס)  !*:דף משוב* !*:Feedbacks*