הנחיות לחישוב(החזר)מס:

כיפה שפות(1) שפות(2) ♣♣♣

s

B

הדפסה


10.3.2013 07:00~: עכשיו זה משעמם הגם ועוד סתם אזרח וחושב עקרונית כפשטות האמת והמילים: כשנכון ושראוי: ((** כושהעת זה ותורכם/ן *)) ::: ** זה אתם ואתן * : {{נניח ובמילים אחרות כאם ולו חשד וקטן: כלל לא מדובר בניסיון לשליטה או בניסיון להכתבה: (הגם כהבנתי שכותב שיכולות כן מעריכים כמחוקיות החיים כמדובר על ההפוך: המקומם שבאווילות הזילזול: כלמעשה כועוד אמצעי הבחנה שלכם/ן בין רע לבין והטוב) #####כועם זאת בעתידו של המין האנושי זה עיקר ומהות כאין כלל לזלזל#####}} כלא להשלות לפעמים עתים הגם ונראה כלל לא ופשוט כועם זאת כברצון והדדי כבהחלט אפשרי אפשרי אפשרי, כבהצלחה ורבה, כאם ומיותר #####כוהאסמכתאות כמו ולמי שרוצה כצריכה כושצריך#####, כלעצם העניין כחובתי הגם כעוד סתם אזרח כולהוסיף: מיתבקשת תוכנית מוסכמת הגם ולניסיון בשנים, צודקת ראויה מבינה כואנושית: סלילת הדרך לחשיבות התיכנון כוהעשייה כוהיצירה לדרך מבורכת: כבהשלמה כבפיוס בהבנה כבכבוד והדדי: כלטובה ולברכה התולדה והעתיד, בברכה. {אתר זה עסק כישתדל ימשיך ויעסוק בשרותים שבנושאים כשמכונה טכנים}.

1.כדאי לעיין כקודם ובדף : בחינת זכאותך.

2. בראשית, אם נבחר והתהליך, יש לאסוף את כל ה- מסמכים נדרשים.

3. בדף- חישוב החזר *, בחר / י במידת הצורך את שנת המס הרצוייה, הזכאות ל-6 שנים.

4. הסברים ניתן למצוא בשורה תחתונה ובתוויות פקדים/לחצנים, מפורטים ויותר: חוברות דע זכויותיך.

5. מספרי קודים של שדות החישוב נמצאים בשורת ההסבר התחתונה ובמקביל רשומים במסמכיך הנדרשים.

6. זוג נשוי שכל 1 ו 1 נהנה מ"הכנסה מיגיעה אישית", הסברים ועוד ב: דע זכויותיך מומלץ: מחשבון רשות המיסים.

7. !מומלץ!: לקרא את דף החוסרים, האם הכל מוכן? מזומנת/מזומן, ניתן להיכנס ל: חישוב החזר לבדיקת זכאותך.

8. מצורף כמו ומומלץ לקרא עד תום את דף הנחיות להחזר, במידה ואין ביטחון מלא לא 'להתבייש' בהדרכה מיקצועית

מצאת שמגיעים לך החזרים? ניתן לשערך את סכומי הריבית וההצמדה המגיעים עבורם: : !:(*).

 

קישורים , חדשות :   וברשת 

 

אם וקטן לדף ותוסף : ♣♣♣  לבני אלון קשת מיכל  ממיר מידות  מע"מ 17%  #  #&  #♣  ח.ה.  קק"ל 

ט.ש.מ(#*#): !*:דף משוב* ## ש.שח טיפו' .. ###  רשות המים-חיסכון בצריכת משק המים !*!:

 

(עורך: איתן בוקס)  ##        #&: